اولین کنگره شعر ارتش

بخش های اصلی : شعر سنتی ، شعر نو
بخش ویژه : معرفی کتاب شعر برگزیده از نگاه داوران
محورها : شاخص های ارتش انقلابی و بخش آزاد
مهلت ارسال آثار : پایان دی ماه

ارسال آثار